• اشتراک
کتاب مقالات چالش های آینده انقلاب اسلامی نوشته پژوهشکده امام خمینی
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ :
 سرشناسه :همایش چالشهای آینده انقلاب اسلامی‏‫ (1381‏‫ : تهران)
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍ده‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌؛ م‍دی‍ر آم‍اده‌س‍ازی‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌‏‫،
‏مشخصات ظاهری :‏‫150 ص‌
‏شابک :‏‫964-7986-08-4
‏موضوع :ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.