• اشتراک
کتاب جایگاه شورا در حکومت اسلامی نوشته کاظم قاضی زاده
ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ورا در ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ :
سرشناسه :ق‍اض‍ی‌ زاده‌، ک‍اظم‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ورا در ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍اظم‌ ق‍اض‍ی‌ زاده‌؛ طرح‌ و ن‍ظارت‌
س‍ت‍اد ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ت‍روی‍ج‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌ ، 1384.
‏مشخصات ظاهری :،ص‌ 241
‏شابک :‎964-335-772-4 ‏
‏موضوع :ش‍ورا (اس‍لام‌)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.