• اشتراک
کتاب درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی نوشته جواد طاهایی
‏‫ درب‍اره‌ ن‍ظری‍ه‌ آزادی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ :
 سرشناسه :طاه‍ای‍ی‌، ج‍واد
‏عنوان و نام پدیدآور :درب‍اره‌ ن‍ظری‍ه‌ آزادی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍واد طاه‍ای‍ی‌؛ طرح‌ و ن‍ظارت‌
س‍ت‍اد ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ت‍روی‍ج‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌ ، 1384.
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 241
‏شابک :‎964-335-773-‏
‏موضوع :آزادی‌ (اس‍لام‌)
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.