• اشتراک
کتاب ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی نوشته موسسه نشر آثار امام خمینی
ایدئول‍وژی‌، ره‍ب‍ری‌ و ف‍رآی‍ن‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌:
سرشناسه :ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ایدئول‍وژی‌، ره‍ب‍ری‌ و ف‍رآی‍ن‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌:
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌، - 1382.
‏مشخصات ظاهری :ج‌ 2
‏شابک :‎964-335-571-3
‏موضوع :ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.