• اشتراک
کتاب مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران نوشته محمد وحید قلفی
م‍ج‍ل‍س‌ خ‍ب‍رگ‍ان‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ :
سرشناسه :ق‍ل‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د وح‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ج‍ل‍س‌ خ‍ب‍رگ‍ان‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌/ تهیه و تدوین‌ م‍ح‍م‍د وح‍ی‍دق‍ل‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌ ‏‫‏‏، 1384.
‏مشخصات ظاهری‏‫‏‏: 832ص.
‏شابک :‏‫‏‏‎964-335-771-6
‏موضوع :اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.