• اشتراک
کتاب امام خمینی و رسانه گروهی نوشته جواد فخار طوسی
ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ :
سرشناسه :ف‍خ‍ارطوس‍ی‌، ج‍واد
‏عنوان و نام پدیدآور :ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌: (م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌)/ م‍ول‍ف‌ ج‍واد
ف‍خ‍ار طوس‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌): س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد
ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)،
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 311
‏شابک :‎964-335-527
‏موضوع :رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - اس‍لام‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.