• اشتراک
کتاب امام خمینی و احیای تفکر اسلامی نوشته سید جواد ورعی
ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و اح‍ی‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی :
سرشناسه :ورع‍ی‌، سیدج‍واد
‏عنوان و نام پدیدآور :ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و اح‍ی‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌/ ج‍واد ورع‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌‏‫، 1380.
‏مشخصات ظاهری :‏‫[371] ص‌.
‏شابک:‏‫‏‫ 9-964-335-360-4
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.