• اشتراک
کتاب معاد از دیدگاه امام خمینی نوشته روح الله خمینی
م‍ع‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ع‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌( س‌) / ت‍دوی‍ن‌ ف‍روغ‌ال‍س‍ادات‌ رح‍ی‍م‌پ‍ور 
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ( س‌)‏‫، 1378.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ب‍ی‍س‍ت‌ ، 436 ص.
‏شابک :‏‫ ‎964-335-051-7
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.