• اشتراک
کتاب تبلیغات از دیدگاه امام خمینی نوشته روح الله خمینی
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ (ه‍ن‍ر و رس‍ان‍ه‌ه‍ا) از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)/ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍اون‍ت‌
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، 1378.
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 435
‏شابک :‎964-335-329-X
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.