• اشتراک
کتاب بسیج در اندیشه امام خمینی نوشته موسسه نشر آثار امام خمینی
ب‍س‍ی‍ج‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
عنوان و نام پدیدآور :ب‍س‍ی‍ج‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)/ ت‍دوی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ م‍رن‍دی‌؛ تحقیق و نشر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌).
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫
 ‏مشخصات ظاهری :‏‫[473] ص
‏شابک‏‫964-335-384-2 :
‏موضوع :خمینی ، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.