• اشتراک
کتاب امر به معروف ونهی از منکر از دیدگاه امام خمینی نوشته روح الله خمینی
ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
‏عنوان و نام پدیدآور :ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) / اس‍ت‍خ‍راج‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌).
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫‏‏، 1378.
‏مشخصات ظاهری‏‫‏‏‏: 280 ص.
‏شابک‏‫:‏ ‫‎964-335-046-0
‏موضوع :خمینی ، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.