• اشتراک
کتاب احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی نوشته روح الله خمینی
اح‍زاب‌ و گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، 1279-1368
‏عنوان و نام پدیدآور :اح‍زاب‌ و گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)/ ت‍دوی‍ن‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری:‏‫ 725ص.
‏شابک :‏‫‏‫ ‎964-335-811-9 ؛ ‏‫
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.