• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان (فروردین) نوشته موسسه کودکان دنیا
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌: ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ :
عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌: ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ش‍ده‌ در م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ دن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌،گیتا گرکانی؛ تصویر گر سعید رضایی .
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍یدایش‌‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫127 ص‌.:م‍ص‍ور.
‏شابک :‏‫964-349-228-1
‏یادداشت :گروه سنی: الف،ب.
‏موضوع :داستان‌های کوتاه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.