• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان (بهمن) نوشته موسسه کودکان دنیا
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ (ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌) :
عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ (ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ دن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ا گ‍رگ‍ان‍ی‌؛ تصویرگر عطیه سهرابی.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری :152 ص‌.: م‍ص‍ور.
‏شابک :9789643494056
‏یادداشت :گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: ب‌، ج‌
‏موضوع :داستانهای تخیلی - مجموعه‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.