• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان(اسفند) نوشته موسسه کودکان دنیا
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ (اس‍ف‍ن‍د) :
عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ (اس‍ف‍ن‍د)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ دن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ا گ‍رک‍ان‍ی‌؛ تصویرگران علی نامور.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍دای‍ش‌ ‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫144 ص‌.م‍ص‍ور.
‏شابک :‏‫ ‏‫‎978-964-349-409-4
‏یادداشت :گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: الف،ب.
‏موضوع :داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.