• اشتراک
کتاب مطلع عشق نوشته علی خامنه ای
 م‍طل‍ع‌ ع‍ش‍ق‏‫‌:
سرشناسه :خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫م‍طل‍ع‌ ع‍ش‍ق‏‫‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ ب‍ه‌
زوج‍ه‍ای‌ ج‍وان‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌] م‍ح‍م‍دج‍واد ح‍اج‌ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ری‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ، 1388.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 194ص
‏شابک :97899644762376
‏موضوع :خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران - نظریه درباره زناشویی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.