• اشتراک
کتاب راهنمای همسران جوان نوشته محمد علی سادات
 
راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍وان‌ :
سرشناسه :س‍ادات‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍وان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ادات‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1376.‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫175 ص.‏
‏شابک :‏‫‏‫  978-964-430-263-3
‏موضوع :‏‫زناشویی (اسلام)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.