• اشتراک
کتاب قصه های شنیدنی حیوانات نوشته محمد رضا اکبری
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍ی‍دن‍ی‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ :
سرشناسه :اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍ی‍دن‍ی‌ ح‍ی‍وان‍ات‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا اک‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، 1381.
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 125
‏شابک :‎964-430-996-0
‏موضوع :داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.