• اشتراک
کتاب اخلاق از دیدگاه قرآن و عترت نوشته مرتضی عبدوست فرید
اخ‍لاق‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ع‍ت‍رت‌ :
سرشناسه :ع‍ب‍دوس‍ت‌ ف‍ری‍د، م‍رت‍ض‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :اخ‍لاق‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ع‍ت‍رت‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ف‍ری‍د ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌،
م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ س‍ج‍ادی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1362.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 407ص.
‏شابک :‏‫‏‫‎964-430-314-8  
‏موضوع :قرآن - اخلاق
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.