• اشتراک
کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت 2 جلدی نوشته محمد تقی فلسفی
ک‍ودک‌ از ن‍ظر وراث‍ت‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ :
سرشناسه :ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ک‍ودک‌ از ن‍ظر وراث‍ت‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏‏ ، 1378.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏‏‏‏2 ج.
‏شابک:  ‏‫‎978-964-430-621-1‏‫
‏موضوع :اسلام و آموزش و پرورش
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.