• اشتراک
کتاب درس هایی از مکتب امام صادق نوشته محمد تقی حکیم
درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ :
سرشناسه :ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) / م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1373.
‏مشخصات ظاهری :‏‫147 ص.
‏شابک:‏‏‫978-964-430-801-7 
‏موضوع :جعفربن محمد(ع)، امام ششم- کلمات قصار
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.