• اشتراک
کتاب اگر زینب نبود نوشته محمد محمدیان
اگ‍ر زی‍ن‍ب‌ ن‍ب‍ود :
سرشناسه :م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :اگ‍ر زی‍ن‍ب‌ ن‍ب‍ود...: س‍خ‍ن‍ان‌ ش‍ی‍وای‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍هاال‍س‍لام‌ در ح‍ادث‍ه‌ ب‍ا
ع‍ظم‍ت‌ ع‍اش‍ورا/ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‍ان‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ‏‫، 1386.‏‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏‏ 134ص.
‏شابک : ‏‫‏‫978-964-476-124-9 ‎ ‏‏
‏موضوع :زی‍ن‍ب‌(س‌) ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی(ع-خطبه‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.