• اشتراک
کتاب رمزگشایی از آیات الهی نوشته آنه ماری شیمل
رم‍زگ‍ش‍ای‍ی‌ از آی‍ات‌ ال‍ه‍ی‌:
 سرشناسه :ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌‌م‍اری‌
‏عنوان و نام پدیدآور :رم‍زگ‍ش‍ای‍ی‌ از آی‍ات‌ ال‍ه‍ی‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ آی‍ات‌ خ‍داون‍د ن‍گ‍اه‍ی‌ پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ب‍ه‌
اس‍لام‌/ آن‍ه‌م‍اری‌ ش‍ی‍م‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ گ‍واه‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1382.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 639 ص.
‏شابک :9789644762536
موضوع :قرآن-تحقیق
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.