• اشتراک
کتاب معاد از نظر جسم و روح 3 جلدی نوشته محمد تقی فلسفی
م‍ع‍اد از ن‍ظر روح‌ و ج‍س‍م‌ :
سرشناسه :ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ع‍اد از ن‍ظر روح‌ و ج‍س‍م‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، 1377.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏3 ج.
‏شابک :9789644760785
‏موضوع :معاد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.