• اشتراک
کتاب فرهنگ اسلام در اروپا نوشته زی‍گ‍ری‍د ه‍ون‍گ‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‌ در اروپ‍ا :
سرشناسه :ه‍ون‍ک‍ه‌، زی‍گ‍ری‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‌ در اروپ‍ا/ اث‍ر زی‍گ‍ری‍د ه‍ون‍گ‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ره‍ب‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، 1360.
‏مشخصات ظاهری :‏‫[224] ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏موضوع :فرهنگ اسلامی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.