• اشتراک
کتاب کردستان نوشته مصطفی چمران
ک‍ردس‍ت‍ان :
سرشناسه :چ‍م‍ران‌، م‍ص‍طف‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ک‍ردس‍ت‍ان‌/ اث‍ر م‍ص‍طف‍ی‌ چ‍م‍ران‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1381.
‏مشخصات ظاهری :‏‫174 ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏شابک :9789644761131
‏موضوع :چ‍م‍ران‌، م‍ص‍طف‍ی‌- خاطرات
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.