• اشتراک
کتاب آئین کشورداری از دیدگاه امام علی (ع) نوشته محمد فاضل لنکرانی
آی‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ورداری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ :
سرشناسه :ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :آی‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ورداری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‌ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌  
ت‍ق‍ری‍ر و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1366.‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏‏206 ص.‏
‏شابک :‏ ‏‏‏‫978-964-430-378-4 ‏
‏موضوع :علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع )-دیدگاه درباره سیاست و حکومت

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.