• اشتراک
کتاب نماز و آثار آن در دوران جوانی نوشته ابراهیم موسی زاده
ن‍م‍از و آث‍ار آن‌ در دوره‌ ج‍وان‍ی‌ :
سرشناسه :م‍وس‍ی‌زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ن‍م‍از و آث‍ار آن‌ در دوره‌ ج‍وان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‌ م‍وس‍ی‌زاده‌؛ ب‍ا ت‍ق‍ری‍ظی‌ از م‍روج‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏192 ص‌.
 ‏شابک :‏‫‫978-964-430-987-8
‏موضوع :نماز

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.