• اشتراک
کتاب مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره نوشته احمد زمردیان
م‍ق‍ام‌ ولای‍ت‌ در ش‍رح‌ زی‍ارت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ب‍ی‍ره‌ :
سرشناسه :زم‍ردی‍ان‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ق‍ام‌ ولای‍ت‌ در ش‍رح‌ زی‍ارت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ب‍ی‍ره‌/ اح‍م‍د زم‍ردی‍ان‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1364.
‏مشخصات ظاهری :827ص.
‏شابک :‏‫978-964-430-775-1 ‏
‏موضوع :زی‍ارت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ب‍ی‍ره‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.