• اشتراک
کتاب وصال العارفین نوشته احمد زمردیان
‏ وص‍ال‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌:
عنوان و نام پدیدآور :وص‍ال‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر دع‍ای‌ ع‍رف‍ه‌ ام‍ام‌ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌
از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ع‍ت‍رت‌/ اح‍م‍د زم‍ردی‍ان‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، 1378.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏907 ص.
‏شابک ‏‫‏: ‏‫‎964-430-725-9
‏موضوع :دعای روز عرفه - نقد و تفسیر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.