• اشتراک
کتاب مقایسه ای میان تورات،انجیل،قرآن و علم نوشته موریس بوکای
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍ان‌ ت‍ورات‌، ان‍ج‍ی‍ل‌، ق‍رآن‌ و ع‍ل‍م‌ :
سرشناسه :ب‍وک‍ای‌، م‍وری‍س‌
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍ان‌ ت‍ورات‌، ان‍ج‍ی‍ل‌، ق‍رآن‌ و ع‍ل‍م‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍وک‍ای‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
دب‍ی‍ر.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏‏، 1364.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏338 ص.
‏شابک:‏‫‏‏‫978-964-430-225-1 
‏موضوع :قرآن و علوم
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.