• اشتراک
کتاب تشیع در مسیر تاریخ نوشته سید حسین محمد جعفری
ت‍ش‍ی‍ع‌ در م‍س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌:
سرشناسه :ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :ت‍ش‍ی‍ع‌ در م‍س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‍ی‌ آن‌
در اس‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ سیدح‍س‍ی‍ن‌محمد جعفری؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1364.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏‏ 396 ص.
‏شابک:‏‫‏‏‫‏978-964-476-076-1  ‏
‏موضوع :شیعیان - تاریخ
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.