• اشتراک
کتاب زینب بانوی قهرمان کربلا نوشته عایشه بنت الشاطی
زینب علیهاالسلام بانوی قهرمان کربلا :
سرشناسه :ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌‏
‏عنوان و نام پدیدآور :زینب علیهاالسلام بانوی قهرمان کربلا/ نویسنده بنت الشاطی؛ مترجم
سیدجعفر شهیدی‏‫؛ به اهتمام غلامرضا امامی.
‏مشخصات نشر :تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫،1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫132ص.
‏شابک :978-964-476-383-0
‏موضوع :زی‍ن‍ب‌(س‌) ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.