• اشتراک
کتاب زندگانی حضرت فاطمه و دختران آن حضرت نوشته ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌م‍ح‍لات‍ی‌.
زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ و دخ‍ت‍ران‌ آن‌ ح‍ض‍رت‌ :
 سرشناسه :رس‍ول‍ی‌، سیده‍اش‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا و دخ‍ت‍ران‌ آن‌ ح‍ض‍رت‌ / ه‍اش‍م‌
رس‍ول‍ی‌م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ‏‫‏، 1375.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏ ‏347 ص.
‏شابک :‏‫‏ 978-964-430-159-9
‏موضوع :فاطمه زهرا ‏‫(س)، ‏‫8؟ قبل از هجرت
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.