• اشتراک
کتاب راهنمای بهشت نوشته ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌‌م‍ح‍لات‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ :
سرشناسه :رس‍ول‍ی‌، سیده‍اش‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ت‌، ی‍ا، ب‍ه‍ش‍ت‍ی‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ب‍ی‍ش‌ از 70
 آی‍ه‌ و روای‍ت‌ درب‍اره‌ اع‍م‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ب‌ ورود ب‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍ی‌ش‍ود ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍اش‍م‌
رس‍ول‍ی‌‌م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، 1381.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏560 ص.
‏شابک:‏‫‏ ‏‫978-964-476-003-7
‏موضوع :‏‫بهشت (اسلام)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.