• اشتراک
کتاب باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن نوشته ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍ی‌آزار‌ش‍ی‍رازی‌.
ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌ :
 سرشناسه :ب‍ی‌آزار ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ب‍ی‌آزار‌ش‍ی‍رازی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1379.
‏مشخصات ظاهری :‏‫524 ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏شابک:‏‫ ‏‫978-964-430-919-9
‏موضوع :قرآن - جغرافیا
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.