• اشتراک
کتاب رشد اجتماعی برای جوانان و خانواده ها نوشته الیس واتیزمن
رشد اجتماعی(ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌ و خ‍ان‍واده‌ه‍ا):
سرشناسه :وای‍ت‍س‍م‍ن‌، ال‍ی‍س‌
‏عنوان و نام پدیدآور :رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌ و خ‍ان‍واده‌ه‍ا)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ال‍ی‍س‌ وای‍ت‍زم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‌. س‍ی‍م‍ا ن‍ظی‍ری‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌‏‫
‏مشخصات ظاهری  :‏‫‌77ص.
‏ ‏شابک‏‫978-964-4510-63-2 :
‏موضوع  :جوانان - راه و رسم زندگی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.