• اشتراک
کتاب اصول تاریکخانه نوشته قاسم بنی احمدی
اصول تاریکخانه:
‏سرشناسه :ب‍ن‍ی‌اح‍م‍دی‌، ق‍اس‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :اص‍ول‌ ت‍اری‍ک‍خ‍ان‍ه‌/ ت‍أل‍ی‍ف‌ ق‍اس‍م ب‍ن‍ی‌اح‍م‍دی.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ک‍ات‍ب‌ ن‍ش‍ر‏‫
‏مشخصات ظاهری  :‏‫208 ص‌
‏شابک: ‫‎964-90904-3-6
‏موضوع  :پرتو‌نگاری پزشکی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.