• اشتراک
کتاب الفبای عکاسی نوشته رضا اصغریان
الفبای عکاسی:
سرشناسه :اص‍غ‍ری‍ان‌، رض‍ا، ‏‫[عکاس]
‏عنوان و نام پدیدآور:ال‍ف‍ب‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رض‍ا اص‍غ‍ری‍ان‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ب‍ش‍ی‍ر ع‍ل‍م‌ و ادب‌‏‫،
‏مشخصات ظاهری  :‏‫72 ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، جدول.
‏شابک:‎964-6818-69-2
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.