• اشتراک
کتاب چگونه می توانیم خبرنگار شویم؟ نوشته مجید محمد پور
چ‍گ‍و‌ ن‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ خ‍ب‍رن‍گ‍ار ش‍وی‍م‌:
سرشناسه :م‍ح‍م‍دپ‍ور، م‍ج‍ی‍د، 1335 -
‏عنوان و نام پدیدآور:چ‍گ‍و‌ ن‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ خ‍ب‍رن‍گ‍ار ش‍وی‍م‌: آم‍وزش‌ خ‍ب‍رن‍گ‍اری‌ در رس‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ه‌زب‍ان‌ س‍اده‌ / م‍ج‍ی‍د م‍ح‍م‍د‌ پ‍ور.
‏مشخصات نشر:‏‫ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌‏‫: طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌‏‫، 1379.
‏مشخصات ظاهری: 128ص.
‏شابک:‏‫‎964-5551-83-8
‏موضوع  :خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ و خ‍ب‍رن‍گ‍اری‌ - آم‍وزش‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.