• اشتراک
آموزش اتوکد دو بعدی و سه بعدی آموزش به شیوه مولتی مدیا Autocad 2017 32 & 64 Bit

آموزش اتوکد دو بعدی و سه بعدی
آموزش به شیوه مولتی مدیا
Autocad 2017 32 & 64 Bit
36 ساعت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
Autocad 2D:
فصل اول: مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری
فصل دوم: آشنایی با Autocad 2017
فصل سوم: شروع کار با Autocad 2017
فصل چهارم: مفاهیم بنیادی در اتوکد
فصل پنجم: ترسیمات دو بعدی_ترسیم اشکال هندسی
فصل ششم: ترسیمات دو بعدی_ترسیم اجسام ساده و مرکب
فصل هفتم: ابزارهای کمک ترسیمی و...
Autocad 3D:
فصل اول: مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی
فصل دوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر (1)
فصل سوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر (2)
فصل چهارم: ترسیم اجسام سه بعدی
فصل پنجم: ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی
و...

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.