• اشتراک
کتاب اسرار گیاهان دارویی نوشته احمد حاجی شریفی
اسرار گیاهان دارویی :
سرشناسه:ح‍اج‍ی‌ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور:اس‍رار گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د ح‍اج‍ی‌ش‍ری‍ف‍ی‌ (ع‍طاراص‍ف‍ه‍ان‍ی‌).
‏مشخصات نشر :ض‌ ت‍ه‍ران‌: ح‍اف‍ظ‌ن‍وی‍ن‌‏‫، 1382.
‏مشخصات ظاهری:‏‫‏‏‏1142 ص‌.: م‍ص‍ور.
‏ ‏شابک‏‫: ‎964-6180-86-8 ‏
‏موضوع:گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.