• اشتراک
کتاب ‏ م‍ح‍م‍د: پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ری‌ ک‍ه‌ از ن‍و ب‍ای‍د ش‍ن‍اخ‍ت‌ نوشته ک‍ن‍س‍ت‍ان‌ وی‍رژی‍ل‌گ‍ئ‍ورگ‍ی‍و
 
‏ م‍ح‍م‍د: پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ری‌ ک‍ه‌ از ن‍و ب‍ای‍د ش‍ن‍اخ‍ت‌ :
سرشناسه :گ‍ئ‍ورگ‍ی‍و، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌ وی‍رژی‍ل‌‎
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ح‍م‍د: پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ری‌ ک‍ه‌ از ن‍و ب‍ای‍د ش‍ن‍اخ‍ت‌/ اث‍ر ک‍ن‍س‍ت‍ان‌ وی‍رژی‍ل‌
گ‍ئ‍ورگ‍ی‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: زری‍ن‌: ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌، 1380.
‏مشخصات ظاهری :436 ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک :‎964-407-109-3
‏موضوع:م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، 53 ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - 11ق‌. - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.