• اشتراک
آشنایی با تکنیک مدادرنگ و معرفی ابزارها رنگهای هم خوانواده جهت نشان دادن رنگ و حجم اشیا: تکنیک تختچ نشان دادن تاثیر رنگ اشیا بر همدیگر با تکنیک هاشور استفاده از تکنیک مداد رنگ روی مقوای مشکی استفاده از تکنیک مداد و ترکیب چند مواد

آنچه در مجموعه ؟آموزش نقاشی با مدادرنگی خواهید آموخت:

 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت1
 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت2
 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت3
 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت4
 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت5
 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت6
 • رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیا: تکنیک تخت7
 • نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور1
 • نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور2
 • نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور3
 • نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور4
 • استفاده از تکنیک مدادرنگ روی مقوای مشکی1
 • استفاده از تکنیک مدادرنگ روی مقوای مشکی2
 • استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد1
 • استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد2
 • استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد3
 • استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد4
 • استفاده از مدادرنگ و ترکیب چند مواد5
 • معرفی چند نمونه کار نقاشی با مداد رنگ
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.