• اشتراک
پتاسیم هیومات از فروشگاه اینترنتی آسان نما

پتاسیم هیومات:

در دو فرمول جداگانه به صورت پتاسیم هیومات با ازت که 10% ازت دارد و پتاسیم هیومات بدون ازت ارائه می شود.

پتاسیم هیومات :از گروه های کربوکسیلیک و فنولیک غنی هست وبا ایجادشرایط مطلوب برای فعالیت های بیولوژیکی و واکنشهای شیمیایی،

شرایط فیزیکی خاک را بهبود می بخشد.پتاسیم هیومات واکنشهای شیمیایی را برای تبادل کاتیون، افزایش ظرفیت بافری(pH)  خاک و انتقال مواد

غذایی به گیاه را سرعت می بخشد.بار منفی هیوماتها به کلات سازی با بیشتر مواد غذایی گیاهی و مولکولهای آب کمک می کند. پتاسیم هیومات

 افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، توانایی خاک را در نگهداری بیشتر مواد غذایی را برای گیاهان افزایش می دهد که اثربخشی کودها را افزایش

می دهد.

اثرات و مزایای پتاسیم هیومات :

افزایش تولید انرژی برای فعالیت های زیستی

افزایش محصول و بهبود کیفیت گیاه و محصول

بهبود جذب مواد غذایی از طریق برگ ها و ریشه هاوکاهش کمبود مواد غذایی

کاهش شوری خاک (EC)

بهبود ساختار خاک

افزایش محتوی کلروفیل

افزایش استحکامات (دفاع) طبیعی

بهبود فعالیت میکروبی خاک توسط یک منبع غذایی کربن برای قارچها وباکتریهای مفید

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)

 افزایش ظرفیت نگهداری آب

 افزایش اثربخشی کاربرد کودها

 گسترش ریشه های سالم و تحریک تقسیم وبزرگ شدن سلول

 ثابت نگه داشتن و بافری کردن خاک در مقابل تغییرات pH  حاصل از کاربرد کود

 فراهم کردن مقاومت به گیاهان در مقابل استرس هایی مثل خشکی، سرما و بیماریها

خصوصیات پتاسیم هیومات:

محلول در آب

به آسانی در بافت خاک گسترش یافته و بافت خاک را اصلاح می نماید.

قابلیت ماندگاری دارد

محلولیت …………… 90%

 شکل ظاهری…………….. گرانولهای سیاه رنگ    

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.