• اشتراک
هیومیک پلاس از فروشگاه اینترنتی آسان نما
هیومیک پلاس :
یک کودترکیبی با پایه ارگانیک میباشد که براساس خصوصیات اعجازانگیز هیومیک اسید برای درختان پسته فرموله شده است.
هیومیک پلاس علاوه بر نقشهای اصلاح خاک، تغییراسیدیته خاک، توسعه ریشه، جذب ومدیریت آب، در زمینه تغذیه نقش کلاتوری دارد یعنی توانایی آنرا داردکه مواد همراه یا مجاور خود را به صورت محلول دراختیارگیاه قرار دهد
هیومیک پلاس یک کود ارگانیک حاوی اسید هیومیک می باشد و دارای عناصر غذایی ماکرو (ازت و فسفر) میکرو (آهن و مس) برای رشد گیاه پسته می باشد. در بالای خاک که در دسترس بودن بسیاری از ماکرو و میکرو یک مشکل است، هیومیک پلاس تا حد زیادی در دسترس بودن فسفر، آهن، روی، منگنز و … را افزایش می دهد. علاوه براین، هیومیک پلاس دارای نیتروژن بصورت آمونیوم کمپلکس شده است و آن را در منطقه ریشه حفظ نموده و از نیتریفیکاسیون و شسته شدن آن جلوگیری کند.
هیومیک پلاس همچنین تولید ترکیبات آنتی اکسیدانی را در گیاهان افزایش داده و رادیکال های آزاد را کاهش می دهد (مولکول های رادیکال آزاد در اثر استرس هایی مثل خشکی، گرما، نور ماوراء بنفش و استفاده از علفکش ها تولید شده و بدلیل اینکه آنها عوامل اکسید کننده قوی هستند مخرب بوده و به لیپیدها، پروتئین ها و داخل سلول های گیاهی صدمه می زنند.
هیومیک پلاس شامل مخلوطی از اسیدهای آلی محلول در چربی ضعیف (زنجیره های کربن) و آروماتیک (حلقه های کربن) می باشد، که تحت شرایط اسیدی در آب محلول نیستند ولی تحت شرایط قلیایی در آب محلولند. لذا مهمترین مزیت هیومیک پلاس قابلیت استفاده انها در خاکهای قلیایی نظیر خاک مناطق پسته کاری بوده که با تاکید بر عناصر مورد نیازدرختان پسته فرموله شده است.
هیومیک پلاس بامتدهای جدید و بدون استفاده از حرارت و مواد شیمیایی بصورت گرانول تهیه شده است.
زمان مصرف :
از اواسط پاییز تا اواخر زمستان (بعد از اولین نوبت آبیاری سنگین.
نحوه مصرف :
داخل شیاری با عمق 15-25 سانتیمتر ( در خاک های سنگین 15 و در خاک های سبک 25 سانتیمتر ) یک طرف انتهای سایه انداز درخت.
میزان مصرف :
مقدار 500 کیلوگرم تا 1000 کیلوگرم در هکتار بر اساس حجم درخت و سال کم محصول یا پر محصول
تذکر:هیومیک پلاس یک کود کامل بوده ونیازی نیست که همراه آن هیچ کود خاکی مصرف شود.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.