• اشتراک
ویژگی های این مجموعه: >> بیش از 12 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا >> به همراه نرم افزار Etabs >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
  

فصل 1 : سیستم های سازه ای
انواع سیستم های باربر ثقلی
انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی
محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای
فرضیات طراحی
  
فصل 2 : بارگذاری
بار مرده کف ها
بار مرده دیوارهای ضخیم
بارگذاری پله
بار زنده
بار زنده تیغه
بار زلزله
بار باد
بار برف
بار آسانسور
  
فصل 3 : ایجاد هندسه مدل
ایجاد مدل جدید
اصلاح خطوط شبکه 
ذخیره سازی مدل 
باز کردن مدل های موجود 
دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی نرم افزار 
ترسیم المان های نقطه ای 
ترسیم المان های خطی 
ترسیم المان های سطحی 
روش انتقال المان ها در مدل 
دستورات Trim  و Extend
  

فصل 4 : تعریف مشخصات سازه ای
تعریف مشخصات مصالح
تعریف مقطع المان های خطی (فولادی)
تعریف مقطع سقف های نوع دال
تعریف مقطع سقف های دارای تیرچه
تعریف مقطع دیوارهای سازه ای
تعریف مقطع آرماتور
تعریف مقطع دیافراگم
تعریف گروه
تعریف طیف طرح زلزله
تعریف نحوه محاسبه جرم و وزن موثر لرزه ای
تعریف تنظیمات اثر P-Δ
تعریف حالت بار آنالیز مودال
تعریف الگوی بارها
الگوهای بار در روش LRFD
تعریف حالت بارها
نکات تئوری ترکیبات بار طراحی
نحوه تعریف ترکیب بارها
  
فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه ای
نحوه انتخاب المان ها
نحوه اختصاص تکیه گاه در سازه
اختصاص مقطع به المان های خطی
اصلاح مشخصات المان های خطی
اختصاص نحوه اتصال اجزا در سازه
اختصاص آفست انتهایی المان های خطی و صلبیت آنها
اختصاص برون محوری در اتصال المان های خطی
نحوه چرخش محور محلی المان های خطی و چرخش مقطع آنها
اختصاص تعداد مقاطع خروجی
اختصاص مقطع به المان های سطحی
اختصاص صلبیت به دیافراگم
تغییر جهت محورهای محلی در المان های سطحی
اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای
اختصاص جابجایی نقطه ای به المان های نقطه ای
اختصاص بار نقطه ای به المان خطی
اختصاص بار خطی به المان های خطی
اعمال بار خطی به المان های خطی
اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی
  
فصل 6 : آنالیز
کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل
تنظیمات آنالیز
انجام فرآیند آنالیز
نحوه نمایش گزارش آنالیز
  
فصل 7 : تنظیمات طراحی
نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش ASD
نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش LRFD
انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش ASD
انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش LRFD
  

فصل 8 : طراحی اولیه
دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش ASD و روش حل آنها
دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش LRFD و روش حل آنها
تیپ بندی
  
فصل 9 : کنترل ها
کنترل اخطارها و خطاها
کنترل اتفاقی نمودار لنگرو برش
نکات تئوری اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
نکات تئوری اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
اجرای اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت
اجرای کنترل دریفت
نکات تئوری کنترل محوری ستونها
اجرای کنترل محوری ستونها به روش ASD
اجرای کنترل محوری ستونها به روش LRFD
کنترل تنظیمات طراحی به روش ASD
کنترل تنظیمات طراحی به روش LRFD
نکات تئوری کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
اجرای کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
نکات تئوری کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
نکات تئوری کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
کنترل کفایت تعداد مود ها در آنالیز طیفی
  
فصل 10 : خروجی ها     
خروجی گرافیکی تغییر مکان ها
خروجی گرافیکی دیاگرام های نیرو یا لنگر
خروجی های متنی ، زیربخش ورودی های مدل
خروجی های متنی ، زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز
خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی المان های قاب
خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی تغییر مکانها و دریفت ها
خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه
خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی مربوط به حالت بار مودال
خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی سازه ای
خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش P-M
خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش برشی
  
فصل 11 : مثال کاربردی     
ایجاد خطوط شبکه و طبقات در مدل جدید
ترسیم المان های خطی
ترسیم المان های سطحی
تعریف مصالح
تعریف مقاطع المان های خطی
تعریف مقاطع المان های سطحی
تعریف دیافراگم صلب
تعریف طیف طرح زلزله
تنظیمات مربوط به حالت بار مودال
تعریف الگوهای بار استاتیکی
تنظیم اثر P-Δ
تعریف منابع جرم
تعریف حالات بار استاتیکی و طیفی
تعریف ترکیب بارها
اختصاص نوع تکیه گاه به پای ستون ها
اختصاص مقطع به المان های خطی
اختصاص نحوه اتصال به المان های خطی
اختصاص آفست انتهایی المان های خطی
اختصاص مقطع به المان های سطحی
اختصاص صلبیت به دیافراگم
تعریف و اختصاص جهت تیرچه ها در پروژه
اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی
اختصاص بارهای خطی به المان های خطی
آنالیز مدل و تنظیمات مربوط به آن
تنظیمات طراحی و شروع فرآیند طراحی
انجام فرآیند طراحی اولیه
کنترل اخطارها و خطاها
کنترل اتفاقی نمودار لنگر و برش
اصلاح برش پایه استاتیکیبر مبنای پریود تحلیلی
کنترل دریفت
کنترل محوری ستونها به روش ASD
کنترل محوری ستونها به روش LRFD
کنترل تنظیمات طراحی در روش ASD
کنترل تنظیمات طراحی در روش LRFD
کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی برای ترکیب بارهای اندرکنشی
کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
کنترل بادبند در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها در آنالیزهای مودال و طیفی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.