• اشتراک
مقاله درباره روش های زیست شناسی مولکولی مؤثر در بهبود فرایند پاکسازی زیستی 19 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
روش های بیولوژی مولکولی در پاکسازی زیستی در شناسایی ژن ها و آنزیم های دخیل در تجزیه هیدروکربن ها و تغییرات در سطح بیان این ژن ها مؤثر می باشد. باشناسایی پرایمرهای این آنزیم ها می توان با روش های واکنش های زنجیره ای پلیمراز در جهت کلون کردن این ژن ها جهت بهبود و ارتقای پاکسازی زیستی عمل کرد...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-روش های omics و کاربرد آن ها در پاکسازی زیستی
3-ژنومیکس و متاژنومیکس
4-ترانسکریپتومیکس و متاترانسکریپتومیکس
5- پروتئومیکس و  متاپروتئومیکس
6- متابولومیکس
7- کاربرد مهندسی ژنتیک در بهبود فرایند پاکسازی زیستی
8- مهندسی و دستکاری مسیرهای متابولیک
9-روش های رده بندی مبتنی بر نشانگرهای مولکولی و کاربرد آن ها در پاکسازی زیستی
10- Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis (ARDRA)
11-  Terminal – Restriction Fragment Length Polymorphism (T-RFLP)
12- Ribosomal Intergenic Spacer Analysis (RISA)
13- DNA Microarray technologies
14- Nucleic Acids based Stable Isotope Probing (SIP)
15- برخی مطالعات انجام شده در راستای کاربرد نشانگرهای مولکولی در پاکسازی زیستی
16- روش های بیوانفورماتیک
17- مراجع
 
کد گزارش:BIO052C 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.