• اشتراک
گزارش انواع فرآیندهای زیستی و محصولات زیستی 89 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
آنزیم، عنصر بنیادی قابل استفاده در یک فرآیند زیستی است، زمانیکه دامنه فرآیندهای بیولوژیکی از
 واکنش هایی با تک آنزیم‌های تصفیه شده تا سیستم‌های چند سلولی و حتی حیوانات و گیاهان متغیر باشد.آنزیمها پروتئین‌هایی با ساختار سه بعدی منحصر به فرد هستند که توانایی پیوند یک سوبسترا (معمولاً و نه همیشه یک مولکول کوچک) و کاتالیز کردن یک واکنش ویژه، شبیه کاتالیزور شیمیایی اما در شرایط دما و فشار ملایم را دارند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1- کاتالیست‌های زیستی و انواع فرآیند
2- دگرگون سازی زیستی آنزیمی
3- تبدیل زیستی متابولیک با استفاده از کشت سلولی
3-1-  باکتری‌ها
3-2-  قارچ‌ها
3-3-  سلول‌های پستانداران
3-4- سلول‌های حشرات 
3-5-  سلول‌های گیاهی
4- گیاهان تراریخته
5- جانوران تراریخته
6- تکنولوژی استخراجی
7- مواد خام
8- محصولات زیستی
8-1- طبقه بندی/خصوصیات محصولات
8-2- گروه های مختلف محصولات
9- استوکیومتری، ترمودینامیک و سینتیک واکنش های زیستی
9-1- استوکیومتری
9-2- ترمودینامیک
9-3- سینتیک
9-3-1- سینتیک آنزیم
9-3-2- سینتیک کل سلول
10- عناصر فرآیندهای زیستی (عملیات واحدو روند کار واحد)
10-1- فرآیندهای بالا دستی
10-1-1-آماده سازی و ذخیره سازی محلولها
10-1-2- سترون سازی مواد ورودی
10-1-3- فیلتراسیون
10-1-4- سترون سازی حرارتی
10-1-5- آماده سازی مایه تلقیح
10-1-6-تمیز کردن-در- محل
11- انواع بیوراکتور‌ها
11-1- بیوراکتور مخزن همزندار
11-2- بیوراکتور‌ با هوای بالارونده
11-3- بیوراکتور‌های بستر آکنده و بستر سیال
12- روند کار واحد
13- پر کردن و انتقال مواد در ظروف
14-  همزدن
15-هوادهی
16- انتقال حرارت
17- کنترل کف
18- کنترل pH
19- تمیز کردن در محل (CIP)
20- فرآیند پائین دستی
21- سانتریفوژ کردن
22- فیلتراسیون
23- ته نشین سازی ودکانتینگ
24- چگالش
25- جداسازی و خالص سازی محصول 
25-1- استخراج
25-2-  تقطیر
25-3- الکترودیالیز
25-4- جذب
25-5- کروماتوگرافی
26- غیرفعالسازی میکروارگانیسم های مضر
27- حل پذیر نمودنو باز خمسازی پروتئین
28- انجام فرآیند های نهایی بر روی محصول
28-1- کریستالیزاسیون    
28-2- پایدارسازی محصول
28-3-  خشک کردن
28-4- پر کردن، برچسب زدن و بسته بندی
29- تصفیه فاضلاب، تبدیل و بازیافت
30- توسعه فرآیند
31- مراحل توسعه و بهره وری
32- منابع و ماخذ
 کد گزارش: BIO033B

 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.