• اشتراک
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

فصل اوّل: جغرافیا چیست؟   

درس اوّل: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر -

درس دوم: روش مطالعه در جغرافیا -

فصل دوم: جغرافیای طبیعی در ایران   

درس سوم: موقعیت جغرافیایی ایران -

درس چهارم: ناهمواری های ایران -

درس پنجم: آب و هوای ایران -

درس ششم: منابع آب ایران -

فصل سوم: جغرافیای انسانی ایران   

درس هفتم: ویژگی های جمعیت ایران -

درس هشتم: تقسیمات کشوری ایران -

درس نهم: سکونتگاه های شهری و روستایی -

درس دهم: توان های اقتصادی ایران -

http://ebaygame.ir/image/catalog/else%201.png
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.